(1)
मैनाली Mainali ग. G. सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था: Intergovernmental Relation in Federalism: Practices and Status. Prashasan 2022, 53, 20-30.