(1)
अधिकारी Adhikari क. प. K. P. जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति: Demographic Structure, Labour Relation and Social Policy. Prashasan 2022, 53, 1-19.