(1)
पन्त Panta ज. J. कोभिड-१९ महामारीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका {The Role of Civil Servants in the Covid-19 Epidemic}. Prashasan 2021, 52, 137-147.