(1)
कोइराला Koirala च. C. राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र चुनौती {The Concept and Challenge of National Security}. Prashasan 2021, 52, 125-136.