(1)
न्यौपाने Neupane श. S. भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति र नियन्त्रणका उपायहरू {Corruption Trends and Control Measures}. Prashasan 2021, 52, 71-84.