(1)
ढकाल Dhakal त. T. नेपालको विकास प्रक्रियामा नतिजामूलक कार्यसम्पादन व्यवस्थापन {Effective Performance Management in Nepal’s Development Process}. Prashasan 2021, 52, 53-70.