1.
एटम न. शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व. Prajna [Internet]. 2023 Dec. 13 [cited 2024 May 27];124(2):96-108. Available from: https://nepjol.info/index.php/prajna/article/view/60586