1.
डाँगी अ. ‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप. Prajna [Internet]. 2023 Dec. 13 [cited 2024 May 23];124(2):43-5. Available from: https://nepjol.info/index.php/prajna/article/view/60579