निरौला कुलराज. “सँगिनीमा व्यक्त संस्कृति”. Prajna प्रज्ञा 124, no. 2 (December 13, 2023): 205–210. Accessed May 26, 2024. https://nepjol.info/index.php/prajna/article/view/60604.