एटम नेत्र. “शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व”. Prajna प्रज्ञा 124, no. 2 (December 13, 2023): 96–108. Accessed May 26, 2024. https://nepjol.info/index.php/prajna/article/view/60586.