डाँगी अम्बिकाप्रसाद. “‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप”. Prajna प्रज्ञा 124, no. 2 (December 13, 2023): 43–53. Accessed May 23, 2024. https://nepjol.info/index.php/prajna/article/view/60579.