एटम न. “शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व”. Prajna प्रज्ञा, vol. 124, no. 2, Dec. 2023, pp. 96-108, doi:10.3126/prajna.v124i2.60586.