डाँगी अ. “‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप”. Prajna प्रज्ञा, vol. 124, no. 2, Dec. 2023, pp. 43-53, doi:10.3126/prajna.v124i2.60579.