[1]
निरौला क., “सँगिनीमा व्यक्त संस्कृति”, Prajna, vol. 124, no. 2, pp. 205–210, Dec. 2023.