[1]
एटम न., “शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व”, Prajna, vol. 124, no. 2, pp. 96–108, Dec. 2023.