[1]
डाँगी अ., “‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप”, Prajna, vol. 124, no. 2, pp. 43–53, Dec. 2023.