एटम न. (2023) “शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व”, Prajna प्रज्ञा, 124(2), pp. 96–108. doi: 10.3126/prajna.v124i2.60586.