एटम नेत्र. 2023. “शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व”. Prajna प्रज्ञा 124 (2):96-108. https://doi.org/10.3126/prajna.v124i2.60586.