एटम न. (2023). शिरीषको फूल उपन्यासमा प्रभुत्वशाली पुरुषत्व. Prajna प्रज्ञा, 124(2), 96–108. https://doi.org/10.3126/prajna.v124i2.60586