(1)
निरौला क. सँगिनीमा व्यक्त संस्कृति. Prajna 2023, 124, 205-210.