नेपाल शक्तिराज. “भाषाशिक्षकको पेसागत विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिता: न्यारेटिभ विश्लेषण”. Pragyaratna प्रज्ञारत्न 6, no. 1 (April 8, 2024): 31–41. Accessed June 22, 2024. https://nepjol.info/index.php/pragyaratna/article/view/64531.