Bhurtel, K. K., P. Basnet, and S. Sigdel. “Policy Knowledge Gap Among Senior Citizens”. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, vol. 6, no. 1, Apr. 2024, pp. 1-8, doi:10.3126/pragyaratna.v6i1.64521.