Gautam, T. R., and K. P. Acharya. “Science Learning Strategies at Secondary Level Schools in Nepal”. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, vol. 5, no. 1, Nov. 2023, pp. 138-51, doi:10.3126/pragyaratna.v5i1.59281.