Upadhya, S., and A. Adhikari. “Menstruation Hygiene Practices Among Girl Students in Kathmandu Valley”. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, vol. 5, no. 1, Nov. 2023, pp. 89-98, doi:10.3126/pragyaratna.v5i1.59275.