Neupane, I. P. “Child Labour in Thamel’s Hospitality Industry: A Study on Causes and Effects”. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, vol. 5, no. 1, Nov. 2023, pp. 33-41, doi:10.3126/pragyaratna.v5i1.59269.