Bhurtel, K. K., Basnet, P. and Sigdel, S. (2024) “Policy Knowledge Gap Among Senior Citizens”, Pragyaratna प्रज्ञारत्न, 6(1), pp. 1–8. doi: 10.3126/pragyaratna.v6i1.64521.