UPADHYA, S.; ADHIKARI, A. Menstruation Hygiene Practices Among Girl Students in Kathmandu Valley. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 89–98, 2023. DOI: 10.3126/pragyaratna.v5i1.59275. Disponível em: https://nepjol.info/index.php/pragyaratna/article/view/59275. Acesso em: 12 apr. 2024.