Bhurtel, K. K., Basnet, P., & Sigdel, S. (2024). Policy Knowledge Gap Among Senior Citizens. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.3126/pragyaratna.v6i1.64521