Gautam, T. R., & Acharya, K. P. (2023). Science Learning Strategies at Secondary Level Schools in Nepal. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, 5(1), 138–151. https://doi.org/10.3126/pragyaratna.v5i1.59281