Upadhya, S., & Adhikari, A. (2023). Menstruation Hygiene Practices Among Girl Students in Kathmandu Valley. Pragyaratna प्रज्ञारत्न, 5(1), 89–98. https://doi.org/10.3126/pragyaratna.v5i1.59275