(1)
Bhurtel, K. K.; Basnet, P.; Sigdel, S. Policy Knowledge Gap Among Senior Citizens. Pragyaratna 2024, 6, 1-8.