[1]
Bhurtel, K.K., Basnet, P. and Sigdel, S. 2024. Policy Knowledge Gap Among Senior Citizens. Pragyaratna प्रज्ञारत्न. 6, 1 (Apr. 2024), 1–8. DOI:https://doi.org/10.3126/pragyaratna.v6i1.64521.