Gyanwali, G. “Provincial Poverty in Nepal”. Patan Pragya, Vol. 7, no. 1, Dec. 2020, pp. 66-77, doi:10.3126/pragya.v7i1.35107.