Gyanwali, G. (2020) “Provincial Poverty in Nepal”, Patan Pragya, 7(1), pp. 66-77. doi: 10.3126/pragya.v7i1.35107.