Gyanwali, G. (2020). Provincial Poverty in Nepal. Patan Pragya, 7(1), 66-77. https://doi.org/10.3126/pragya.v7i1.35107