[1]
Gyanwali, G. 2020. Provincial Poverty in Nepal. Patan Pragya. 7, 1 (Dec. 2020), 66-77. DOI:https://doi.org/10.3126/pragya.v7i1.35107.