न्यौपाने Neupane पुष्पलाल Puspalal. “काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A Critical Study of the Distinctions and Strands of Poetry}”. Pragyajyoti 4, no. 1 (June 30, 2021): 140–147. Accessed May 27, 2024. https://nepjol.info/index.php/pj/article/view/45227.