न्यौपाने Neupane प. P. “काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A Critical Study of the Distinctions and Strands of Poetry}”. Pragyajyoti, vol. 4, no. 1, June 2021, pp. 140-7, doi:10.3126/pj.v4i1.45227.