[1]
न्यौपाने Neupane प. P., “काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A critical study of the distinctions and strands of poetry}”, Pragyajyoti, vol. 4, no. 1, pp. 140–147, Jun. 2021.