न्यौपाने Neupane प. P. (2021) “काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A critical study of the distinctions and strands of poetry}”, Pragyajyoti, 4(1), pp. 140–147. doi: 10.3126/pj.v4i1.45227.