न्यौपाने Neupane पुष्पलाल Puspalal. 2021. “काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A Critical Study of the Distinctions and Strands of Poetry}”. Pragyajyoti 4 (1):140-47. https://doi.org/10.3126/pj.v4i1.45227.