न्यौपाने Neupane प. P. (2021). काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A critical study of the distinctions and strands of poetry}. Pragyajyoti, 4(1), 140–147. https://doi.org/10.3126/pj.v4i1.45227