(1)
न्यौपाने Neupane प. P. काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A Critical Study of the Distinctions and Strands of Poetry}. Pragyajyoti 2021, 4, 140-147.