[1]
न्यौपाने Neupane प.P. 2021. काव्यका भेद र उपभेदहरूको समीक्षात्मक अध्ययन {A critical study of the distinctions and strands of poetry}. Pragyajyoti. 4, 1 (Jun. 2021), 140–147. DOI:https://doi.org/10.3126/pj.v4i1.45227.