Pandey, M. R. “स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for Timely Transformation of the Health Sector}”. Nepal Public Policy Review, vol. 2, no. 1, Oct. 2022, pp. 489-93, doi:10.3126/nppr.v2i1.48689.