Paudel, M. “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावनाहरू {Our Electoral System and Prospects for Reform}”. Nepal Public Policy Review, vol. 2, no. 1, Oct. 2022, pp. 459-88, doi:10.3126/nppr.v2i1.48688.