[1]
S. M. Joshi, “नेपाली भाषा, कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास {Protection and development of Nepali language, art and cultural heritage}”, Nep. Pub. Pol. Rev., vol. 2, no. 1, pp. 495–499, Oct. 2022.