[1]
M. R. Pandey, “स्वास्थ्य क्षेत्रको समयानुकूल रूपान्तरणका लागि अनुसन्धान {Research for timely transformation of the health sector}”, Nep. Pub. Pol. Rev., vol. 2, no. 1, pp. 489–493, Oct. 2022.