[1]
M. Paudel, “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावनाहरू {Our electoral system and prospects for reform}”, Nep. Pub. Pol. Rev., vol. 2, no. 1, pp. 459–488, Oct. 2022.