Paudel, M. (2022) “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र सुधारका सम्भावनाहरू {Our electoral system and prospects for reform}”, Nepal Public Policy Review, 2(1), pp. 459–488. doi: 10.3126/nppr.v2i1.48688.